18Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Κ.Π.Υ. Καστελιανού Αφροδίτη

Επισκέπτρια Υγείας/Σχολική Νοσηλεύτρια στο 1ο Ειδικό Δημοτικό και Ειδικό Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου/Φοιτήτρια στο τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας στο Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Σκοπός : Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί ο θεσμός του σχολικού νοσηλευτή και να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του στο σχολείο και ιδιαίτερα στο ειδικό σχολείο

Υλικό και μέθοδος : Ανασκόπηση Ελληνικής και Κυπριακής  βιβλιογραφίας της περιόδου 1995-2005 .

Αποτελέσματα :

Σχολικός Νοσηλευτής θεωρείται το άτομο που είναι απόφοιτος Α.Ε.Ι.. ή Α.Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής ή Α.Τ.Ε.Ι.  Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας όπου η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) χρόνια και το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. όπου δίδει στους σπουδαστές πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και η διάρκεια σπουδών είναι ένα (1) έτος (Φ.Ε.Κ.78/2000 νόμος 2817/14.3.2000 παράγραφος 6) . Ακόμη Σχολικοί Νοσηλευτές θεωρούνται εκείνοι οι Νοσηλευτές (Α.Ε.Ι.. ή Α.Τ.Ε.Ι.)  ή οι Επισκέπτες  Υγείας  (Α.Τ.Ε.Ι.)  οι οποίοι έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Σχολική Νοσηλευτική.

Ο Σχολικός Νοσηλευτής ανήκει στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και ο ρόλος του στο Ειδικό Σχολείο είναι πολλαπλός. Ο σκοπός του στην Ειδική Αγωγή  είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες αυτοφροντίδας. Ο τρόπος που αυτό επιτυγχάνεται είναι μέσα από το μάθημα της Αγωγής Υγείας.

Η Αγωγή Υγείας είναι ένα μάθημα όπου ξεπερνά την έννοια του συμβατικού μαθήματος και μέσα από βιωματικές μεθόδους προσπαθεί να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν πληροφορίες για τον τρόπο που θα φροντίσουν τον εαυτό τους και έτσι να εξασκηθούν σε δεξιότητες αυτοφροντίδας.

Η Αγωγή Υγείας αποτελεί συγκροτημένη εκπαιδευτική δραστηριότητα και όχι απλώς ενημέρωση σε θέματα υγείας όπως συνέβαινε στο παρελθόν Η Αγωγή υγείας η οποία δημιουργεί τα θεμέλια για την υγιή συμπεριφορά στην ενήλικη ζωή. Η απόκτηση γνώσεων και σωστής συμπεριφοράς διδάσκεται αρχικά μέσα στην οικογένεια, αλλά συστηματοποιούνται και εμπεδώνονται στο σχολείο. Η αγωγή που προσφέρεται στο σχολείο πρέπει να είναι προγραμματισμένη και να γίνεται για διάφορα θέματα ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Η θεματολογία του μαθήματος της Αγωγής Υγείας στην Ειδική Αγωγή είναι από τη μία συγκεκριμένη και από την άλλη μεταβάλλεται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες της τάξης

Ο Σχολικός Νοσηλευτής στην Ειδική Αγωγή ασκεί έργο Αγωγής Υγείας συμβουλευτικής και εν γένει φροντίδα υγείας. Το μάθημα της  Αγωγής Υγείας μπορεί να διεξάγεται μέσα στην τάξη αλλά και έξω από αυτήν όπως είναι η τραπεζαρία , η κουζίνα ή το μπάνιο , ακόμη και σε χώρους εκτός σχολείου. Ακόμη είναι υπεύθυνος για το μάθημα της σωματογνωσίας και της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Τα παιδιά μέσα από ειδικό εκπαιδευτικό υλικό γνωρίζουν το σώμα τους και τα μέλη από τα οποία απαρτίζεται..

Ιδιαίτερα στο Ειδικό Σχολείο ο Σχολικός Νοσηλευτής αναπτύσσει  θεματικές ενότητες του μαθήματος Αγωγής Υγείας σε συνεργασία και με τον Ψυχολόγο και τον Κοινωνικό Λειτουργό που άπτονται του τομέα της πρωτοβάθμιας πρόληψης της ψυχικής και κοινωνικής υγείας.Ο σκοπός του είναι να βοηθήσει τους μαθητές να βελτιώσουν την αυτοεικόνα.τους η οποία αναπτύσσεται κατά τη παιδική ηλικία προάγει την καλή ψυχική υγεία.

Για αυτό και η προαγωγή της υγείας θα επικεντρώνεται τόσο στην ανάπτυξη μιας θετικής και ισχυρής αυτοεικόνας, όσο και στη φυσική υγεία του παιδιού. Να αποκτήσουν δεξιότητες αντιμετώπισης του στρες. Το προσωπικό και οι μαθητές μπορούν να βοηθηθούν να αναπτύξουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων που θα προάγει την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν στρεσογόνες καταστάσεις. Να αποκτήσουν διαπροσωπικές δεξιότητες.

Η ικανότητα αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης με τους άλλους ανθρώπους αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτισμένης κοινωνίας. Τέτοιες ικανότητες δεν είναι έμφυτες και θα πρέπει ο άνθρωπος να τις μάθει, για αυτό και η εκπαίδευση για αποτελεσματικές διαπροσωπικές  σχέσεις αποτελεί ακόμα ένα στοιχείο για πρωτοβάθμια πρόληψη. Εξάλλου αυτές οι σχέσεις υποβοηθούν την ψυχική και την υγεία.

Μέσα στα καθήκοντα του Σχολικού Νοσηλευτή είναι να εκπαιδεύσει τα παιδιά στη σωστή χρήση της ατομικής υγιεινής και της σωστής διατροφής, να οργανώσει και να διατηρήσει φαρμακείο πρώτων βοηθειών στο σχολείο, να ελέγξει τα βιβλιάρια υγείας των παιδιών για υπολειπόμενα εμβόλια και να τα εμβολιάσει, να ενημερώσει τους γονείς – εκπαιδευτικό προσωπικό για λοιμώδη νοσήματα που εμφανίζονται σε σχολικές μονάδες,να εφαρμόσει προγράμματα μέτρησης του βάρους, του ύψους και της αρτηριακής πίεσης των παιδιών, να παρέχει πρώτες βοήθειες σε μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό (ιδιαίτερα σε ένα ειδικό σχολείο που τα παιδιά κάνουν συχνές επιληπτικές κρίσεις)  και να οργανώσει σεμινάρια για την παροχή  πρώτων βοηθειών, να κάνει επιδημιολογική διερεύνηση των λοιμωδών νοσημάτων που συμβαίνουν στο χώρο του σχολείου  και κατ’ οίκον συμβουλευτική με γονείς όπου αυτό είναι απαραίτητο, να κάνει συμβουλευτική με τους γονείς για την ατομική υγιεινή των παιδιών, για τη σωστή διατροφή και εν γένει για τη φροντίδα της  υγείας τους.

 

Συμπεράσματα: Από τα παραπάνω είναι σαφέστατος ο απαραίτητος ρόλος του Σχολικού Νοσηλευτή στο σχολείο και ιδιαίτερα στο ειδικό σχολείο. Είναι σημαντικό σήμερα να προασπίσουμε την υγεία των μαθητών μέσα στο σχολείο από ένα θεσμό που λέγεται Σχολικός Νοσηλευτής.

 

Βιβλιογραφία

  • 1   Α. Λάμπρου     O ρόλος του σχολικού νοσηλευτή στην πρόληψη του καρκίνου του δέρματος   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 43(4), 442-450, 2004 – Ανασκόπηση
  • 2.Μαδιανός, Μιχ., Κοινοτική Ψυχιατρική και Κοινοτική Ψυχική Υγιεινή, Καστανιώτης, Αθήνα, 2000.
  • 3.Τούντας Γιάννης Κοινωνία και Υγεία ,Οδυσσεας ,Αθήνα 2000