Το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας “ΕΜΠΝΕΥΣΗ” Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, για άτομα με αναπηρία, λειτουργεί ως δικαιούχος της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ “ΕΜΠΝΕΥΣΗ ” ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΔΗΦ – “Έμπνευση” Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία”» με Κωδικό ΟΠΣ 5001646 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Η πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Απόφαση ένταξης 5614/26.08.2016, με κωδικό ΟΠΣ 5001646) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και αφορά στην παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας για άτομα με αναπηρία, από 01.12.2016 έως και 30.06.2023.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης είναι 1.925.680 ευρώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ