Το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας “ΕΜΠΝΕΥΣΗ” Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, για άτομα με αναπηρία, λειτουργεί ως δικαιούχος της πράξης «Συνεχιζόμενο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ -ΕΜΠΝΕΥΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 6213740, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Η πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Απόφαση ένταξης 707/23.02.2024, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 και αφορά στην παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας για άτομα με αναπηρία, από 01.04.2023 έως και 31.12.2025.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης είναι 831.600€.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ